Νεο φεκ για την ηλεκτρονικη υπηρεσια «υποβολη αναφορας/καταγγελιας σε θεματα πυροπροστασιας επιχειρησεων και εγκαταστασεων».

blog header image

Στο σημερινό άρθρο θα γίνει μια σύντομη αναφορά στη διαδικασία που ακολουθείται για την υποβολή της αίτησης καθώς και λεπτομέρειες για τους χρήστες του συστήματος.

Οι χρήστες της εφαρμογής

Στην εφαρμογή θυρίδων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) υπάρχουν, κατόπιν αυθεντικοποίησής τους, οι παρακάτω χρήστες:

α) Φυσικά πρόσωπα («αιτούντες») που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την αναφορά ή καταγγελία σε θέματα πυροπροστασίας επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων.

β) Εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί («υπάλληλοι») του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που παραλαμβάνουν στις Θυρίδες του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος τις ηλεκτρονικές αιτήσεις, με σκοπό τη διεκπεραίωσή τους.

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής καταγγελίας και ενέργειες χρηστών

Παρακάτω γίνεται αναφορά στη διαδικασία της υποβολής καταγγελίας, καθώς και τις ενέργειες που μπορούν να κάνουν οι χρήστες κατά τη διάρκεια αυτής.

  1. Ο/Η αιτών/-ούσα καταχωρεί ή επιβεβαιώνει στην εφαρμογή τα στοιχεία που απαιτούνται για την αναφορά ή καταγγελία σε θέματα πυροπροστασίας επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων
  2. Ο/Η αιτών/-ούσα δύναται να μεταφορτώνει δικαιολογητικά που σχετίζονται με την αναφορά ή καταγγελία.
  3. Η υποβαλλόμενη καταγγελία, φέρει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και συγκεκριμένα:

α) Μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και
β) εγκεκριμένη ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

  1. Η αίτηση της παρ. 1 έχει ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, όταν διακινείται ως ηλεκτρονικό έγγραφο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ή αντιγράφου, όταν διακινείται ως έντυπο έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.
  2. Μετά την υποβολή της στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, η αίτηση αποστέλλεται στη Θυρίδα του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος και ακολουθούνται όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021/26-2-2021 (Β' 849) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 36126 ΕΞ 2022 απόφαση «Τροποποίηση της υπ' αρ. 5620 ΕΞ 2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή"» (Β' 4693).
  3. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης, αποστέλλεται στη Θυρίδα του αιτούντος η απάντηση του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος η οποία λαμβάνει τα χαρακτηριστικά των εγγράφων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020 (Α' 84).

Πέραν των παραπάνω, στο αντίστοιχο ΦΕΚ που εκδόθηκε δίνονται πληροφορίες σχετικά με ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της εφαρμογής. Μάθετε περισσότερα κατεβάζοντας το παρακάτω αρχείο.

fek pdfΚατεβάστε το αρχείο