Νέες παρατατικές διατάξεις για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

blog header image

Νέες παρατατικές διατάξεις προβλέπει το σχέδιο νόμου με θέμα “Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις.”. Μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά στο άρθρο 60 για την “Παράταση λειτουργίας πρατηρίων σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης – Τροποποίηση περ. β’ παρ. 3 άρθρου 70 ν. 4530/2018” καθώς και στο άρθρο 65 για την “Παράταση πολεοδομικών προθεσμιών – Τροποποίηση άρθρου 71 ν. 4342/2015 και περ. γ παρ. 2 άρθρου 51 ν. 4178/2013, παρ. 1 άρθρου 270 ν. 5037/2023 και άρθρου 72 ν. 4843/2021”.

Τι προβλέπουν τα άρθρα 60 και 65

Σύμφωνα με το άρθρο 60 του ΦΕΚ, η προθεσμία της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59), περί λειτουργίας πρατηρίων σταθμών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης, παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, τηρουμένων των όρων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Αντίστοιχα, στο άρθρο 65 γίνεται αναφορά στα παρακάτω:

  1. Η θητεία των υφιστάμενων μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής του άρθρου 10 του ν. 4495/2017 (Α` 167) και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α και Β της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017, παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 30.6.2024.
  2. Παρατείνεται η προθεσμία του άρθρου 71 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), περί ισχύος οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το από 8.7.1993 προεδρικό διάταγμα (Δ΄ 795), έως τις 31.12.2025, ακόμα και αν έχουν λήξει.
  3. Παρατείνεται η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (A’ 174), περί εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης. Ουσιαστικά, ο εκσυγχρονισμός και η κτιριακή επέκταση επιτρέπεται έως 31.12.2024, με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά τον χρόνο έγκρισης της παρέκκλισης.
  4. Παρατείνεται η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 270 του ν. 5037/2023 (Α’ 78), περί έκδοσης οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές της νήσου Μυκόνου
  5. Τέλος, παρατείνεται η προθεσμία του άρθρου 72 του ν. 4843/2021 (Α` 193), περί αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ:

fek pdfΚατεβάστε το αρχείο