Κανονισμός Χερσαίων Εγκαταστάσεων Αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου

blog header image

Δημοσιεύτηκε από το ΥΠΕΝ ο Τεχνικός Κανονισμός Χερσαίων Εγκαταστάσεων Αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ). Ο κανονισμός αυτός έχει ως στόχο τον καθορισμό των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν οι εν λόγω εγκαταστάσεις για την τροφοδότηση των δικτύων διανομής, την προστασία των καταναλωτών αλλά και του περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα με το αντίστοιχο ΦΕΚ, ως εγκαταστάσεις αεριοποίησης ΥΦΑ ορίζονται εκείνες με χωρητική ικανότητα έως και 200 τόνων, οι οποίες τροφοδοτούν δίκτυα διανομής ή τελικούς καταναλωτές. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο κανονισμός αφορά τη σύνδεση από το σημείο υποδοχής του υγροποιημένου αερίου έως και το σημείο σύνδεσης της παροχής του φυσικού αερίου.

Όσον αφορά την ασφάλεια, είναι σημαντικό οι εγκαταστάσεις να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται ελαχιστοποίηση του κινδύνου ως προς την ανθρώπινη ζωή και περιουσία. Για την επίτευξη αυτού, θα πρέπει να προηγηθεί η μελέτη εκτίμησης του κινδύνου κατά την οποία θα προσδιοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια και ενδέχεται να αποδειχθούν επικίνδυνοι.

Αν και οι υποδείξεις είναι γενικές και ο μελετητής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την κάθε περίπτωση ως ξεχωριστή, υπάρχουν ορισμένα πρότυπα που πρέπει επίσης να εφαρμόζονται. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πρότυπα ΕΛΟΤ ISO 9001 για τη διαχείριση ποιότητας, ΕΛΟΤ ISO 14001 για την προστασια του περιβάλλοντος και ΕΛΟΤ ISO 45001 για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Στην Καρανάσιος - Βαρσάμη και συνεργάτες, μπορούμε να σας παρέχουμε τις κατάλληλες οδηγίες και συμβουλές για τη σωστή τήρηση των μέτρων ασφαλείας και προστασίας, να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό σας και να εκπονήσουμε μια πλήρη μελέτη επαγγελματικού κινδύνου για τις εγκαταστάσεις σας.

Στο δημοσιευμένο ΦΕΚ μπορεί κανείς να βρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, γενικές διατάξεις αλλά και ειδικές, λεπτομέρειες σχετικά με τα θέματα ασφαλείας, τη χωροθέτηση, τις εγκαταστάσεις και τον υπόλοιπο εξοπλισμό, τη συντήρηση αλλά και τη σωστή εκπαίδευση του προσωπικού για τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων. Δείτε περισσότερα στο παρακάτω αρχείο.