Δουλεύοντας σε περιορισμένους χώρους

blog header image

Η εργασία σε περιορισμένους χώρους μπορεί να αποδειχθεί πολύ επικίνδυνη για τους εργαζομένους που βρίσκονται σε αυτούς, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν και να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις. Παρακάτω θα αναλύσουμε τους κινδύνους που εγκυμονεί η εργασία σε περιορισμένο χώρο καθώς και κάποια ενδεικτικά μέτρα προστασίας που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Τι είναι ο περιορισμένος χώρος;

Αρχικά είναι σημαντικό να προσδιοριστεί τι εννοούμε με “περιορισμένο χώρο”. Περιορισμένος χώρος είναι εκείνος όπου η δυνατότητα εισόδου και εξόδου σε αυτόν είναι δύσκολη και πιθανόν το επίπεδο οξυγόνου να μην είναι κατάλληλο. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως η εργασία σε έναν περιορισμένο χώρο θα πρέπει να είναι χρονικά προσδιορισμένη και περιορισμένη. Με άλλα λόγια, ένας τέτοιος χώρος δεν είναι κατάλληλος για τη συνεχή παρουσία ατόμων σε αυτόν. Συνήθως η παρουσία των εργαζομένων σε τέτοιους χώρους γίνεται με στόχο την επισκευή βλαβών, συντήρηση εξοπλισμού, ελέγχους ή την ολοκλήρωση ειδικών κατασκευών.

Εφόσον οι χώροι αυτοί αναγνωριστούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον, είναι εξίσου σημαντικό να προσδιοριστούν οι κίνδυνοι που υπάρχουν σε αυτόν καθώς και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που πρέπει να ληφθούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της εργασίας.

Κίνδυνος εγκλωβισμού

Σε πολλές περιπτώσεις έχουν καταγραφεί μέχρι και θανατηφόρα ατυχήματα από τον εγκλωβισμό ή την καταπλάκωση των εργαζομένων σε έναν περιορισμένο χώρο εργασίας.

Τα ενδεικτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι:

 1. Η διασφάλιση προστασίας από τον κίνδυνο εγκλωβισμού και η λήψη των αντίστοιχων μέτρων ασφαλείας

 2. Η απαγόρευση της εισόδου σε περίπτωση που αυτό δεν πραγματοποιηθεί

Έλλειψη ή υπερβολική παρουσία οξυγόνου

Είναι προφανές πως η έλλειψη οξυγόνου σε ένα χώρο θα προκαλέσει ασφυξία. Όμως ακόμη και η υπερβολική ύπαρξη οξυγόνου στο χώρο μπορεί να αποδειχθεί εξίσου επικίνδυνη καθώς αυξάνεται η πιθανότητα πυρκαγιάς. Ποια είναι τα μέτρα προστασίας στην προκειμένη περίπτωση:

 1. Διαρκή παρακολούθηση της ατμόσφαιρας του χώρου  

 2. Σε περίπτωση έλλειψης οξυγόνου θα πρέπει να γίνει χρήση μάσκας οξυγόνου

 3. Αερισμός του χώρου πριν την είσοδο των εργαζομένων

Επικίνδυνες ουσίες

Η ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών είναι επίσης πιθανή σε περιορισμένους χώρους και περιλαμβάνει αναθυμιάσεις, καπνούς ή αέρια αποθηκευμένα στο χώρο από προηγούμενες ενέργειες. Ενδεικτικά μέτρα προστασίας:

 1. Να υπάρχει γνώση των ουσιών που βρίσκονται στο χώρο καθώς και το επίπεδο αυτών

 2. Να υπάρχει γνώση των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν στην υγεία του εργαζομένου και γνώση των πρώτων βοηθειών σε περίπτωση που χρειαστεί

 3. Χρήση κατάλληλων ΜΑΠ

 4. Αερισμός του χώρου

Εκρηκτικές ουσίες

Η παρουσία εύφλεκτων αερίων, σκόνης, καυσίμων υλών όπως και υπερβολικού οξυγόνου είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει μια εκρηκτική ατμόσφαιρα. Στην προκειμένη περίπτωση τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν είναι:

 1. Να διασφαλιστεί ότι η ατμόσφαιρα του χώρου παρακολουθείται συνεχώς

 2. Να ελέγχεται με κατάλληλο τρόπο οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη

Προστασία και εκπαίδευση

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ατυχημάτων που έχουν προκληθεί από την προσπάθεια των εργαζομένων να προστατευτούν κατά τη διάρκεια παρουσίας τους στον περιορισμένο χώρο. Είναι σημαντικό να υπάρχει γραπτό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι να έχουν εκπαιδευτεί πολύ καλά με βάση αυτό, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλειά τους. Η ΕΞΥΠΠ Καρανάσιος - Βαρσάμη ΕΠΕ μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτό, εκπονώντας την μελέτη επαγγελματικου κινδύνου και το γραπτό πλάνο έκτακτης ανάγκης για περιορισμένους και μη χώρους. Επίσης, σας παρέχουμε την κατάλληλη εκπαίδευση ώστε να γίνεται η σωστή χρήση και εφαρμογή των μέτρων προστασίας που θα προσδιοριστούν, ανάλογα με τη φύση του εργασιακού σας χώρου και τις ανάγκες σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.