3+1 συχνες ερωτησεις για τη Μελετη Εκτιμησης Επαγγελματικου Κινδυνου

blog header image

Η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία της επιχείρησης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον και συνεπώς για την αποφυγή των Εργατικών Ατυχημάτων.

1. Τι είναι η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ);
Πρόκειται για μία νομική υποχρέωση που απορρέει από το ν. 3850/2010 και αφορά όλα τα είδη επιχειρήσεων (Ιδιωτικού ή Δημοσίου τομέα) ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα ή το πλήθος των εργαζομένων τους.

Ο σκοπός της Μελέτης είναι:

  • Να επισημανθούν όλες οι πιθανές πηγές κινδύνου που θα μπορούσαν να προκαλέσουν εργατικό ατύχημα μέσα στο χώρο της επιχείρησης.
  • Να εκτιμηθεί ποσοτικά η πιθανότητα πραγματοποίησης του κάθε κινδύνου, η σοβαρότητά του και η συχνότητα εμφάνισης του.
  • Να γίνει έλεγχος και να αξιολογηθεί η πληρότητα των μέτρων και μέσων προστασίας που διαθέτει η επιχείρηση.
  • Να καταγραφούν κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης κατά αντιστοιχία, ώστε να καταστεί ευκολότερη η αντιμετώπισή τους από τους εργαζόμενους.
  • Να προταθούν ενέργειες και μέτρα, εφόσον απαιτούνται, προς επίτευξη της εξάλειψης του κινδύνου.

2. Σε ενδεχόμενο έλεγχο από το αρμόδιο τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, θα ζητηθεί η προσκόμιση αυτής της Μελέτης;

Η επικαιροποιημένη ΜΕΕΚ αποτελεί συνήθως το 1 από τα 5 βασικά έγγραφα που ζητούν οι Επιθεωρητές Εργασίας κατά τον έλεγχο τους.
Τα υπόλοιπα 4 είναι: 

  • Ο πίνακας προσωπικού
  • Η αναγγελία του Τεχνικού Ασφαλείας ή και του Ιατρού Εργασίας και το αντίστοιχο Βιβλίο Υποδείξεων
  • Η Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
  • Τα πιστοποιητικά των μηχανημάτων ανυψωτικής ικανότητας 

3. Κάθε πότε επικαιροποιείται η ΜΕΕΚ; 
Η Μελέτη θα πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν την υφιστάμενη δραστηριότητα, τον υφιστάμενο εξοπλισμό και την υφιστάμενη εγκατάσταση.
Στην περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω παράγοντες μεταβληθεί ή εκδοθεί κάποιο ΦΕΚ / ΚΥΑ το περιεχόμενο των οποίων απαιτεί επανεξέταση του εγγράφου, τότε η επικαιροποίηση της ΜΕΕΚ κρίνεται αναγκαία. 

4. Συντρέχει επί του παρόντος λόγος να επικαιροποιηθεί η ΜΕΕΚ;
Συντρέχει και μάλιστα σοβαρός!
Σύμφωνα με το Π.Δ. 102/20, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στις ΜΕΕΚ η έκθεση των εργαζομένων σε βιολογικούς παράγοντες.
O covid- 19 είναι βιολογικός παράγοντας και θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα γι αυτόν!
Οι έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας για την τήρηση των μέτρων πρόληψης κατά της πανδημίας είναι εντατικοί και κατά τη διάρκεια τους απαιτείται η προσκόμιση της επικαιροποιημένης ΜΕΕΚ ιδιαίτερα για το θέμα αυτό. 


Εάν η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου που έχετε στην επιχείρηση σας έχει εκπονηθεί σε χρονικό διάστημα πρoγενέστερο της εμφάνισης COVID – 19 (Μάρτιος 2020), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ ώστε να συζητήσουμε την επικαιροποίηση της.

 

για την ΕΞΥΠΠ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ - ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΠΕ
Μαρία Σιδηροπούλου
HR & Marketing Department