20191216 ΦΕΚ 204 Α' Ν.4647

Άρθρο 51 Ρυθμίσεις σχετικά με δημοτικά τέλη:

Προθεσμία διόρθωσης δήλωσης τετραγωνικών μέτρων στους Δήμους χωρίς επιβολή προστίμων και αναδρομικών επιβαρύνσεων.

1. Οφειλές που αφορούν στο τέλος του δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθαρίστων εσόδων του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α΄ 136) και οι οποίες δεν κατεβλήθησαν και δεν έχουν εισπραχθεί από τον οικείο δήμο λόγω λήψης αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων, βεβαιώνονται αναδρομικά, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, προσαυξήσεων ή άλλου είδους επιβαρύνσεων. Οι ανωτέρω οφειλές δύνανται να καταβληθούν τμηματικά σε μία (1) έως εκατόν είκοσι (120) δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, η οποία υποβάλλεται έως 30.4.2020 προς τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών του δικαιούχου δήμου, ο οποίος αποφασίζει για τον αριθμό δόσεων. Τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα από την ανωτέρω αιτία διαγράφονται. Ποσά που έχουν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος δεν αναζητούνται.

2. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020.

Άρθρο 69 Τροποποίηση του ν. 4495/2017 (Α΄167):

Αφορά στην πληρωμή των ειδικών προστίμων για τις ρυθμίσεις αυθαιρέτων

1. Στο τέλος του άρθρου 124 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 88 του παρόντος νόμου, κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την επιλογή των φορέων είσπραξης του ενιαίου ειδικού προστίμου, το ποσό της αμοιβής και των διατραπεζικών εξόδων που θα καταβάλλονται προς τους φορείς είσπραξης ανά τύπο συναλλαγής, την απόδοση των ποσών στο Πράσινο Ταμείο, τη διαδικασία καταβολής των αμοιβών και των διατραπεζικών εξόδων προς τους φορείς είσπραξης, τον τρόπο ενημέρωσης περί καταβληθέντων ποσών και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, ιδίως συναφές με τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του ενιαίου ειδικού προστίμου, ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τις περιπτώσεις υπαγωγής του ν. 3843/2010 (Α΄ 62), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του συνολικού ποσού προστίμου, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ, με χρήση του κωδικού πληρωμής σε τράπεζα που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή, μέχρι τις 30.6.2020.»

fek pdfΚατεβάστε το αρχείο