ΦΕΚ

Νέες παρατατικές διατάξεις για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Νέες παρατατικές διατάξεις προβλέπει το σχέδιο νόμου με θέμα “Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις.”

περισσότερα

Νέο ΦΕΚ του Υπ. Μεταφορών για το Ψηφιακό Μητρώο Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου λειτουργούντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.».

περισσότερα

ΦΕΚ 1923/Β/2021

Αδόμητα ακίνητα, καλλιεργούμενες εκτάσεις και βοσκοτόπια τα οποία διέπονται από την 9η Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1923/Β/2021) εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του παρόντος.

περισσότερα

20191216 ΦΕΚ 204 Α' Ν.4647

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των υπουργείων υγείας, εσωτερικών, εργασίας & κοινωνικών υποθέσεων & άλλες διατάξεις.

περισσότερα

20191212 ΦΕΚ Α' 201 Ν.4646

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄201/12.12.2019 ο φορολογικός Νόμος 4646/2019 "Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο" του Υπουργείου Οικονομικών.

περισσότερα

ΦΕΚ 193/Α/3-12-2019 (Α' 193)

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 193/Α/3-12-2019) ο νόμος 4643/2019 (Α' 193) «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις».

περισσότερα

ΦΕΚ 193/ Α /03.12.2019 Ν. 4643/2019

"Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις", το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει την παράταση της τακτοποίησης αυθαιρέτων, τις αλλαγές στα πρόστιμα και την τακτοποίηση αυθαιρεσιών σε κοινόχρηστο χώρο.

περισσότερα

Διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων

Δείτε όλες τις διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών
και χρήσεων...

περισσότερα

Διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών

Δείτε όλες τις διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων, ηλεκτρονικής
κλήρωσης...

περισσότερα

Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018

(ΦΕΚ 756/Β'/ 02.03.2018)
Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ...

περισσότερα

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης οικ. 24996/2840/2011 (Β΄1123)

Κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο...

περισσότερα