Σχέδιο Αντιμετώπισης ‘Έκτακτης Ανάγκης – Τι προβλέπεται από τη νομοθεσία

blog header image

Δεν είναι σπάνια η εκδήλωση έκτακτων συμβάντων σε επιχειρήσεις όπως εκδήλωση πυρκαγιών, εκρήξεων, είτε από ενδογενείς αιτίες (βραχυκυκλώματα, αστοχίες σε εξοπλισμό, πλημμελής συντήρηση κλπ) είτε από εξωγενείς (δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί). Η διαχείριση αυτών των έκτακτων συμβάντων είναι τι περισσότερες φορές, δύσκολη για τους εργαζομένους καθώς αιφνιδιάζονται και δεν γνωρίζουν πώς να τις αντιμετωπίσουν. Έτσι, οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές για την επιχείρηση.


Πολλαπλά συμβάντα μας αποδεικνύουν τη σημασία της εκπαίδευσης, αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης. Όταν το προσωπικό δεν είναι εξοικειωμένο με τη διαχείριση έκτακτου περιστατικού, δεν γνωρίζουν ποιος πρέπει να κάνει τι, είναι αδύνατο να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο μέγιστο, με ψυχραιμία και νηφαλιότητα. Σε μια επείγουσα κατάσταση, τα βήματα αντιμετώπισης και ο ρόλος του καθενός πρέπει να είναι γνωστά και ξεκάθαρα σε όλους. Η εκπαίδευση, μπορεί να βοηθήσει και να προετοιμάσει τους εργαζομένους να υλοποιήσουν το Σχέδιο Αντιμετώπισης ‘Έκτακτης Ανάγκης, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

 

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Η νομοθεσία, σε συνδυασμό με τις σχετικές εγκύκλιους των αρμόδιων αρχών, όπως της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, θέτουν υπευθύνους τους εργοδότες και τους υπεύθυνους φορέων εκμετάλλευσης και οργανισμών, για τη λήψη μέτρων και την εκπαίδευση του προσωπικού, για την αντιμετώπισης σοβαρού, άμεσου και αναπόφευκτου κινδύνου.
Σκοπός η αντιμετώπιση έκτακτου συμβάν στην επιχείρηση, με κύριο γνώμονα τη διατήρηση της ασφάλειας του προσωπικού ή τυχόν επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, και έπειτα τη διάσωση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού αλλά και των γειτονικών εγκαταστάσεων.

Παρακάτω, αναφέρονται τα βασικότερα νομοθετήματα που αφορούν την δυνατότητα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών:


Ν.3850/2010, άρθρο 45, παράγραφος 1, o εργοδότης οφείλει:
α) Να λαμβάνει όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από εργαζομένους τα αναγκαία μέτρα, τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στο μέγεθος και στη φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και θα λαμβάνουν υπόψιν τα άλλα πρόσωπα που είναι παρόντα,
β) να οργανώνει την κατάλληλη υποδομή και να εξασφαλίζει τις κατάλληλες διασυνδέσεις με αρμόδιες εξωτερικές υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσα θέματα πρώτων βοηθειών, επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, διάσωσης και πυρασφάλειας, και
γ) να ελέγχει τις εγκαταστάσεις και τα μέσα παροχής πρώτων βοηθειών τακτικά, όσον αφορά στην πληρότητα και την ικανότητα χρησιμοποίησής τους.
Ο εργοδότης πρέπει μεταξύ άλλων να ορίζει τους εργαζομένους που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από τους εργαζομένους. Αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν λάβει κατάλληλη επιμόρφωση, να είναι επαρκείς σε αριθμό και να τίθεται στη διάθεσή τους το κατάλληλο υλικό, ανάλογα με το μέγεθος και τους ειδικούς κινδύνους της επιχείρησης και της εγκατάστασης.

Ν.3850/2010, άρθρο 30, παράγραφος 1 & 2:
Ο εργοδότης οφείλει να καταρτίσει σχέδιο διαφυγής και διάσωσης από τους χώρους εργασίας, εφόσον απαιτείται από τη θέση, την έκταση και το είδος της εκμετάλλευσης. Το σχέδιο διαφυγής και διάσωσης πρέπει να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας. Το σχέδιο πρέπει να δοκιμάζεται τακτικά, με ασκήσεις ή άλλο πρόσφορο τρόπο, ώστε σε περίπτωση κινδύνου ή καταστροφής να μπορούν οι εργαζόμενοι να διασωθούν.

Η χάραξη, οι διαστάσεις και η διευθέτηση των οδών διάσωσης και των εξόδων κινδύνου πρέπει να είναι ανάλογες με τις εγκαταστάσεις, την χρήση και την επιφάνεια των χώρων εργασίας, καθώς και με τον αριθμό των εργαζομένων. Οι οδοί διάσωσης επισημαίνονται κατάλληλα και πρέπει να οδηγούν σε ελεύθερο ή ασφαλή χώρο από το συντομότερο δυνατό δρόμο. Ο εργοδότης πρέπει μεταξύ άλλων να ορίζει τους εργαζομένους που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις πρώτες βοήθειες.


Συμπληρωματικά, κάποια εκ των σημαντικότερων διατάξεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σχετικά με το θέμα της οργάνωσης των μέσων πυρασφάλειας αλλά και οργάνωσης ομάδων πυρασφαλείας, αναφέρουν τα εξής:

Πυροσβεστική Διάταξη 14/2014, άρθρο 2,
…..Την ευθύνη οργάνωσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης της Ομάδας Πυροπροστασίας έχει ο ιδιοκτήτης εκμεταλλευτής, εργοδότης ή άλλος κατά νόμο υπεύθυνος της επιχείρησης-εγκατάστασης.

Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014, άρθρο 5,
…..Τα σήµατα (πινακίδες) διάσωσης ή βοήθειας, καθώς και τα σήµατα (πινακίδες) που αφορούν τον πυροσβεστικό εξοπλισµό µε τα εγγενή χαρακτηριστικά τους να τοποθετούνται – εγκαθίστανται, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010: «Γραφικά σύµβολα – Χρώµατα και ενδείξεις ασφαλείας – Καταχωρηµένες ενδείξεις ασφαλείας», όπως κάθε φορά ισχύει, αφού ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του Π.∆. 105/1995 (ΦΕΚ Α΄ 67) «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 92/58/ EOK».
…..Τα σχεδιαγράµµατα διαφυγής µε τις αντίστοιχες πινακίδες να είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 23601: «Safety Identification – Escape and evacuation plan signs», όπως κάθε φορά ισχύει.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οι εργοδότες ή διαχειριστές εγκαταστάσεων του Ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα υποχρεούνται νομικά, να καταρτίζουν τους εργαζομένους τους και να είναι σε ετοιμότητα διαχείρισης έκτακτων περιστατικών. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν τους κινδύνους, να γνωρίζουν τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης και να έχουν λάβει εκπαίδευση για τη άμεση δράση που πρέπει να λάβουν σε τέτοιες περιπτώσεις, με σκοπό να προαγωγή της Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων, αλλά και τρίτων προσώπων που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις τους. Η εκπόνηση ενός εμπεριστατωμένου σχεδίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και τις ιδιαιτερότητες της κάθε εγκατάστασης, πρέπει να διεκπεραιώνεται από επιστημονικό προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις αλλά και σχετική εμπειρία.

--

Οι Τεχνικοί Ασφαλείας της ΕΞΥΠΠ Καρανάσιος - Βαρσάμη & Συνεργάτες ΕΠΕ βρίσκονται δίπλα στους επαγγελματίες του χώρου σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με βασικό γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών, την εξειδικευμένη τεχνική γνώση και τη βαθιά κατανόηση της τεχνικής νομοθεσίας, προτύπων και κανονισμών.
Αναζητείστε το δικό σας Σύμβουλο εδώ