Οδηγός για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιάς

blog header image

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς υπάρχει σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες του ανθρώπου, αν δεν λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και εκπαίδευσης. Έπειτα από τις εκτενείς καταστροφές και απώλειες των περσινών πυρκαγιών στη χώρα μας, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη πρόληψης για αποφυγή τέτοιων καταστροφών. Οι προσπάθεια για τη λήψη μέτρων και υπακοή αυτών, αφορά όλους μας, εργοδότες, εργαζόμενους, πολιτεία.

Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι η ενημέρωση για τις βασικές υποχρεώσεις πυρασφάλειας των εργοδοτών και των εργαζομένων, τα κύρια αίτια εκδήλωσης φωτιάς σε χώρους εργασίας, καθώς και τρόπους πρόληψης πυρκαγιάς υιοθετώντας διαδικασίες ασφαλούς εργασίας.

 

Βασικές υποχρεώσεις Εργοδοτών

Οι γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών για την προφύλαξη από πυρκαγιά αναφέρονται σε κάθε είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας και περιλαμβάνουν:
• Λήψη κάθε απαιτούμενου από το νόμο μέτρου, για την εξασφάλιση των εργαζομένων και των τρίτων που παραβρίσκονται στους εργασιακούς χώρους, από κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει την υγεία ή την σωματική τους ακεραιότητα.
• Εφαρμογή των υποδείξεων των τεχνικών και υγειονομικών επιθεωρητών εργασίας και των μέτρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
• Συλλογική λήψη μέτρων για την προστασία των εργαζομένων.
• Ενημέρωση των εργαζομένων για τους επαγγελματικούς κινδύνους που διατρέχουν κατά την εργασία τους.
• Ενθάρρυνση των εργαζομένων για εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
• Ενημέρωση των εργαζομένων για την νομοθεσία που ισχύει σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και τον τρόπο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας στην επιχείρηση.
• Κατάρτιση προγράμματος προληπτικής δράσης και αντιμετώπισης ατυχημάτων.
• Τήρηση ειδικού βιβλίου ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήματος.

 

Βασικές Υποχρεώσεις Εργαζομένων

Από την άλλη, οι εργαζόμενοι οφείλουν και οι ίδιοι να εφαρμόζουν τους κανόνες της επιχείρησης για την υγεία και ασφάλεια αυτών και των τρίτων. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να χρησιμοποιούν σωστά τα μέσα ατομικής προστασίας και όλο το μηχανισμό που χρησιμοποιούν για να διεκπεραιώσουν τα καθημερινά τους καθήκοντα, με σκοπό να μειώσουν τον κίνδυνο και να παραμείνουν προστατευμένοι. Η ενεργή συμμετοχή τους σε ενδοεταιρικές εκπαιδεύσεις είναι επίσης σημαντική για την πρόληψη πυρκαγιάς αλλά και την δημιουργία μιας κουλτούρας ασφάλειας και προστασίας. Τέλος, οφείλουν να προσέχουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες εργάζονται και να ενημερώνουν τους εργοδότες για πιθανές εστίες πυρκαγιάς.

 

Αιτίες εκδήλωσης φωτιάς σε χώρους εργασίας

Οι πιθανές εστίες πυρκαγιάς που μπορεί να προκαλέσουν και να βοηθήσουν στην εξάπλωση της είναι οι διάφορες πηγές θερμότητας. Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και συσκευές, όπως φθαρμένες ηλεκτρικές καλωδιώσεις, ελαττωματικές ηλεκτρικές συσκευές, υπερφόρτωση κυκλωμάτων κτλ. αποτελούν κύρια πηγή κινδύνου. Επίσης, το απρόσεκτο κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, για αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ενδείξεις στους χώρους που επιτρέπεται το κάπνισμα σε μια επιχείρηση, για να προβάλουν στους εργαζομένους τους κανόνες ασφαλείας του κτηρίου. Η πλημμελής καθαριότητα και διαχείριση εύφλεκτων υλών αλλά και ασύμβατων χημικών μπορεί να προκαλέσουν εκρήξεις και πυρκαγιές, για αυτό είναι σημαντικό να δημιουργούνται και να τηρούνται κανόνες καθαριότητας και αποθήκευσης. Τέλος, οι θερμές εργασίες και εργασίες συντήρησης, όπως και οι θερμές επιφάνειες στο χώρο εργασίας μπορούν εύκολα να προκαλέσουν έξαρση πυρκαγιάς, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές και την ακεραιότητα των εργαζομένων και των τρίτων προσώπων που βρίσκονται στους χώρους της επιχείρησης.

 

Διαδικασίες ασφαλούς εργασίας

Για την αποφυγή ατυχημάτων που μπορεί να καταλήξουν στην έναρξη πυρκαγιάς είναι σημαντικό για κάθε είδους εργασία και ειδικότερα για εργασίες που σχετίζονται με κινδύνους πυρκαγιάς ή έκρηξης, να υπάρχουν διαδικασίες ασφαλούς εργασίας. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να προβλέπονται στο πλαίσιο της γραπτής εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου και του κανονισμού υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν γενικά μέτρα πρόληψης των κινδύνων που προαναφέρθηκαν και συγκεκριμένα μέτρα ανάλογα με τη φύση της κάθε εργασίας.
Για την τήρηση των συγκεκριμένων κανόνων είναι ιδιαίτερα σημαντική η ενημέρωση και η εκπαίδευση των εργαζομένων. Η διασφάλιση της τήρησης τους είναι σημαντική τόσο σε οργανωτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο και είναι υπεύθυνοι για την τήρηση τους και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι. Για την διασφάλιση της ακεραιότητας και της υγείας των εργαζομένων και τρίτων είναι εξίσου σημαντική η διαρκής αξιολόγηση και ανανέωση των διαδικασιών ασφαλείας, ανάλογα με τις αλλαγές που συμβαίνουν στον χώρο.

 

Σχεδιασμός πλάνου έκτακτης ανάγκης

Σκοπός όλων των παραπάνω ήταν η πρόληψη έναρξης πυρκαγιάς ή έκρηξης σε ένα εργασιακό πλαίσιο. Παρόλα αυτά, η αντιμετώπιση αυτών των έκτακτων καταστάσεων είναι επιτακτική ανάγκη και οφείλουν εργοδότες και εργαζόμενοι να γνωρίζουν τα μέτρα προστασίας έναντι αυτών. Η διαδικασία του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης βασίζεται στους παρακάτω βασικούς άξονες:

• Εντοπισμό, αναγνώριση και καταγραφή όλων των επικίνδυνων σημείων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκτακτη κατάσταση
• Ανάλυση όλων των πιθανών σεναρίων ατυχημάτων
• Αναγνώριση των περίπλοκών που θα μπορούσαν αν συμβούν
• Καταγραφή των διαθέσιμων μέσων αντιμετώπισης και σύγκριση με τα κατ’ εκτίμηση αναγκαία μέτρα.
• Ορισμό των ρόλων και των αρμοδιοτήτων όσων συμμετέχουν στην αντιμετώπιση
• Κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης
• Γνωστοποίηση σχεδίου σε όλους τους συμμετέχοντες
• Κατάλληλη εκπαίδευση
Ενέργειες σε περίπτωση φωτιάς


Σε περίπτωση που η φωτιά κρίνετε μη ελεγχόμενη, προβείτε άμεσα σε διαδικασία εκκένωσης του χώρου χωρίς χρονοτριβή. Σκοπός είναι η γρήγορη και ασφαλής απομάκρυνση από τον επικίνδυνο χώρο.
Αν βρίσκεστε μέσα σε κτήριο, τότε πρέπει να κινηθείτε προς την πόρτα εξόδου. Αν πρέπει να διασχίσετε ενδιάμεσες πόρτες για να φτάσετε στην έξοδο κινδύνου τότε προτείνεται:

  • Πριν ανοίξετε τη κάθε πόρτα ακουμπήστε τη πόρτα ή την κλειδαριά με την ανάστροφη της παλάμης
  • Εάν η πόρτα είναι ζεστή, τότε πιθανότατα υπάρχει φωτιά εξωτερικά της πόρτας. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να προβείτε στο φράξιμο της. Πηγαίνετε προς το παράθυρο, χωρίς να το σπάσετε για να δηλώσετε κάνοντας σήματα την παρουσία σας στα διασωστικά συνεργεία. Έπειτα χαμηλώστε στο πάτωμα και τοποθετήστε ένα βρεγμένο κομμάτι ύφασμα στο στόμα σας σαν φίλτρο των αναθυμιάσεων και της πυρκαγιάς.
  • Στην περίπτωση που η πόρτα δεν είναι ζεστή, σταθείτε προς την πλευρά των μεντεσέδων και ανοίξτε προσεκτικά την πόρτα, προφυλάσσοντας έτσι το σώμα σας από πιθανή εκτόνωση φωτιάς προς το μέρος σας. Στη συνέχεια κινηθείτε προς το κλιμακοστάσιο χρησιμοποιώντας πάντα τις σκάλες αποφεύγοντας τους ανελκυστήρες. Προσοχή, σε περίπτωση φωτιάς οι αναθυμιάσεις βρίσκουν έξοδο από το φρεάτιο του ανελκυστήρα μετατρέποντάς τον σε καμινάδα του κτηρίου.

 

Η πρόληψη για την αποφυγή εκρήξεων και πυρκαγιάς αφορά όλους μας. Για αυτό, η λήψη μέτρων προστασίας, η εκπαίδευση, η τήρηση τους αλλά και οι ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Ειδικότερα τους καλοκαιρινούς μήνες που οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, οφείλουμε να προσέχουμε και να τηρούμε τους κανόνες που θα διασφαλίσουν την δικιά μας υγεία και των γύρω μας.

--
Το εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών μας ανά την Ελλάδα υποστηρίζει τους πελάτες μας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με βασικό γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών, την εξειδικευμένη τεχνική γνώση και τη βαθιά κατανόηση της τεχνικής νομοθεσίας, προτύπων και κανονισμών.
Αναζητείστε το δικό σας Σύμβουλο εδώ