Η Ασφάλεια στον χώρο εργασίας δεν είναι έξοδο αλλά Επένδυση

blog header image

Εργασιακή Aσφάλεια και Yγεία σημαίνει ότι μία επιχείρηση εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους εργαζόμενους της ενώ παράλληλα τους εκπαιδεύει διαρκώς ώστε να αποκτήσουν συνείδηση ασφαλούς εργασίας.

Σύμφωνα με το Ν. 3850/2010 οποιοσδήποτε εργοδότης, είτε Ιδιωτικού είτε Δημοσίου Τομέα, απασχολεί έστω και έναν εργαζόμενο έχει την υποχρέωση να ορίσει Τεχνικό Ασφαλείας. Ο ρόλος των τεχνικών ασφαλείας και Ιατρών Εργασίας είναι να συμβουλεύουν υπεύθυνα και με γνώμονα την συμμόρφωση της επιχείρησης για τους κανόνες Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία. Οι ώρες που θα απασχοληθεί ο Τεχνικός Ασφαλείας τον χρόνο από μια εταιρία ποικίλουν και εξαρτώνται από των αριθμό των εργαζομένων αλλά και από την κατηγορία επικινδυνότητας στην οποία ανήκει η επιχείρηση.

Καθώς τα εργασιακά ατυχήματα στην Ελλάδα οφείλονται κατά 35% σε αστοχία του υλικού, σε μη συντηρημένο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ή χημικούς παράγοντες τα οφέλη της διασφάλισης της εργασιακής ασφάλειας μέσω της απασχόλησης ενός Τεχνικού Ασφαλείας ξεπερνούν το κόστος.

Το κόστος ενός εργασιακού ατυχήματος μπορεί να ποικίλει και πολλές φορές δεν μεταφράζεται σε αριθμούς. Ένα εργασιακό ατύχημα μπορεί να οδηγήσει σε ένα θανατηφόρο ατύχημα όπου η απώλεια της ανθρώπινης ζωής είναι ανεκτίμητη. Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου το ατύχημα δεν είναι θανατηφόρο, ο εργοδότης οφείλει να θέσει την ασφάλεια των εργαζομένων του ως προτεραιότητα.

 

Για αυτό οφείλει να ορίσει ως Σύμβουλο του έναν επιστήμονα Τεχνικό Ασφαλείας. Ο Τεχνικός Aσφαλείας θα παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την Υγεία και Ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Επιπλέον οφείλει να ολοκληρώσει πλήρως την Γραπτή Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για τις εγκαταστάσεις που τον αφορούν και να τις καταχωρήσει στο ειδικό βιβλίο της επιχείρησης καθώς μπορεί να το εξετάσει το αρμόδιο τμήμα της Επιθεώρησης Εργασίας.

 

Ο εργοδότης όμως οφείλει να τηρεί και άλλους κανόνες για την διασφάλισης της ασφάλειας των εργαζομένων του στον εργασιακό χώρο. Θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο πιστοποιημένο εξοπλισμό ο οποίος θα βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Για να βεβαιώσει την κατάσταση του Μηχανολογικού Eξοπλισμού ο εργοδότης μπορεί να ορίσει έναν Μηχανικό Eπίβλεψης της σωστής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού. Επίσης οφείλει να έχει στην επιχείρηση Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD 384.

Τέλος, ο εργοδότης οφείλει να εκπαιδεύει το προσωπικό του με σκοπό την ομαλή και ασφαλή λειτουργία της εταιρίας. Η εκπαίδευση βοηθάει τους εργαζομένους να αναπτύξουν συνήθειες και τρόπους διεκπεραίωσης των καθηκόντων τους με προσοχή και συνείδηση. Αδιαμφισβήτητα, η εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αποφυγή εργατικού ατυχήματος. Για αυτόν τον λόγο, ένας εργοδότης οφείλει να επενδύει στην εκπαίδευση του προσωπικού για την αποφυγή εργασιακού ατυχήματος.

 

Το εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών μας ανά την Ελλάδα υποστηρίζει τους πελάτες μας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με βασικό γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών, την εξειδικευμένη τεχνική γνώση και τη βαθιά κατανόηση της τεχνικής νομοθεσίας, προτύπων και κανονισμών.

Αναζητείστε το δικό σας Σύμβουλο εδώ