Η αποφαση για τις γενικες και ειδικες απαιτησεις για τις ηλεκτρικες εγκαταστασεις

blog header image

Με τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης με Αριθμ. 101195 για τις Γενικές και Ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και η ασφάλεια ανθρώπων, ζώων και περιουσίας έναντι κιν δύνων και βλαβών που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη σκοπούμενη και εύλογα προβλέψιμη χρήση των εγκαταστάσεων αυτών.

Σκοπός της απόφασης είναι η θέσπιση γενικών και ειδικών απαιτήσεων σχετικά με τη μελέτη, την κατασκευή, την τροποποίηση, τη συντήρηση και τον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Eφαρμόζεται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης που λειτουργούν με εναλλασσόμενο ρεύμα (a.c.) ονομαστικής τάσης μέχρι και 1.000 V ή με συνεχές ρεύμα (d.c.) ονομαστικής τάσης μέχρι και 1.500 V και οι οποίες αφορούν στις παρακάτω γενικές περιπτώσεις:

α) κατοικίες και συναφείς χώροι

β) κτίρια εμπορικής, επαγγελματικής χρήσης και συ- ναφείς χώροι

γ) κτίρια όπου στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες

δ) κτίρια συνάθροισης κοινού περιλαμβανομένων χώρων εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας

ε) κτίρια και λοιπές κατασκευές βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης

στ) αγροτικές, γεωργικές, κτηνοτροφικές και φυτοκο- μικές εγκαταστάσεις

ζ) εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

η) χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης και συναφείς χώροι

θ) εργοτάξια και προσωρινές εγκαταστάσεις

ι) λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής

ια) συστήματα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Η παρούσα απόφαση δεν αντιτίθεται, ούτε θίγει διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας που αφορούν στην ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων στην εσωτερική αγορά.


Απαιτήσεις Ασφάλειας

Άρθρο 4
Έλεγχοι Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

1. Για διαπίστωση και τεκμηρίωση της ασφαλούς και ορθής λειτουργίας των ΕΗΕ, απαιτείται η διενέργεια αρχικού ελέγχου, τακτικών επανελέγχων και έκτακτων ελέγχων. Οι έλεγχοι διενεργούνται με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της νομοθεσίας του χρόνου κατασκευής των ΕΗΕ ή τμημάτων αυτών, καθώς και των λοιπών διατάξεων ασφάλειας που τις αφορούν.

2. Συνακόλουθα των ελέγχων της προηγούμενης παρ. 1, συντάσσεται ΥΔΕ για την ΕΗΕ, με ευθύνη του έχοντα το νόμιμο προς τούτο δικαίωμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. Τα αναγκαία στοιχεία τεκμηρίωσης που συνοδεύουν την ΥΔΕ, αναφέρονται αναλυτικά στα υποδείγματα του Παραρτήματος Ι.

3. Τα ηλεκτρολογικά σχέδια της ΕΗΕ που συνοδεύουν την ΥΔΕ, περιλαμβάνουν:

α. τη θέση των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών, κινητήρων και μηχανημάτων,

β. τις διαδρομές των ηλεκτρικών γραμμών, εφόσον οι αγωγοί τους έχουν διατομή ίση ή μεγαλύτερη του 1,5 mm2, οι οποίες κατά τη διενέργεια τακτικών επανελέγχων και έκτακτων ελέγχων δύναται να είναι ενδεικτικές, γεγονός που επισημαίνεται,

γ. τη θέση των διακοπτών, ρυθμιστών, κομβίων πίεσης, ανιχνευτών, θερμοστατών, φωτιστικών, ρευματοδοτών, λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού και πινάκων, στο χώρο εγκατάστασής τους,

δ. πλήρες μονογραμμικό σχέδιο του πίνακα ή των πινάκων όπου αναγράφονται οι διατομές των καλωδιώσεων των ηλεκτρικών γραμμών, τα χαρακτηριστικά του περιεχόμενου ηλεκτρολογικού υλικού (ασφάλειες, διακόπτες, Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος, κ.λπ.) και η περιγραφή των κυκλωμάτων που τροφοδοτούνται.

Τμήματα ΕΗΕ που έχουν κατασκευαστεί με διαφορετικές τεχνικές απαιτήσεις της νομοθεσίας, επισημαίνονται εμφανώς στα ηλεκτρολογικά σχέδια.

4. Οι έλεγχοι της παρ. 1 αφορούν σε:

α. αρχικό έλεγχο, ο οποίος πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της ΕΗΕ για την αρχική ηλεκτροδότησή της,

β. τακτικό επανέλεγχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην επόμενη παρ. 5,

γ. έκτακτο έλεγχο, ο οποίος πραγματοποιείται:

αα) εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών, εφόσον προκύψει:

i) αλλαγή κατηγορίας, ή αλλαγή χρήσης (υποκατηγορίας) της ΕΗΕ εντός της ίδιας κατηγορίας, με βάση την κατηγοριοποίηση της παρ. 5,

 του παρόντος άρθρου,

ii) αλλαγή ιδιοκτήτη ή καταναλωτή στις περιπτώσεις ΕΗΕ των κατηγοριών Β και Γ του Παραρτήματος ΙΙ.

ββ) αμέσως μετά από:

i) τροποποίηση επί υφιστάμενης ΕΗΕ που αφορά σε ηλεκτρικό πίνακα, σε προσθήκη ή αφαίρεση υλικών που άπτονται της ηλεκτρικής ασφάλειας, ή σε διάταξη γείωσης,

ii) συμβάν σοβαρού ατυχήματος που σχετίζεται άμεσα με την ΕΗΕ, όπως ηλεκτροπληξία,

iii) βλαπτικό προς την ΕΗΕ γεγονός, όπως πλημμύρα, πυρκαγιά, σεισμός, κ.λπ.

γγ) πριν την επανασύνδεση στο ΕΔΔΗΕ υπαίθριας επαγγελματικής ΕΗΕ, σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησής της,

δδ) κατόπιν απαίτησης ή εντολής ελέγχου από αρμό- δια αρχή.

5. Οι ΕΗΕ, ανάλογα με το χώρο ή τους χώρους που λειτουργούν, διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες Α, Β και Γ, κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει ένα σύνολο αριθμημένων χώρων λειτουργίας, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ. Κάθε κατηγορία Α, Β και Γ, καθορίζει το μέγιστο χρονικό διάστημα μέχρι την πραγματοποίηση του επόμενου τακτικού επανελέγχου των ΕΗΕ.

6. Για την ηλεκτροδότηση μη ηλεκτροδοτημένης ΕΗΕ όπου, για τεχνικούς λόγους, ο έλεγχος δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί με τη συμπλήρωση όλων των προβλεπόμενων πεδίων του σχετικού Πρωτοκόλλου

(ή Πρωτοκόλλων) Ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στις παρατηρήσεις τα πεδία που δεν συμπληρώθηκαν κατά την ελεγκτική διαδικασία και υποβάλλεται ΥΔΕ η οποία φέρει την ένδειξη «μη οριστικοποιημένη». Με την έναρξη της ηλεκτροδότησης, απαιτείται η συμπλήρωση όλων των πεδίων ελέγχου του σχετικού Πρωτοκόλλου (ή Πρωτοκόλλων) Ελέγχου, με βάση τα αποτελέσματα των αντίστοιχων δοκιμών και μετρήσεων και συντάσσεται νέα ΥΔΕ με την ένδειξη «οριστικοποιημένη», η οποία υποβάλλεται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ηλεκτροδότηση. Η οριστικοποιημένη ΥΔΕ συνοδεύεται μόνο από το συμπληρωμένο σε όλα τα πεδία του Πρωτόκολλο (ή Πρωτόκολλα) Ελέγχου, εφόσον δεν έχει επέλθει μεταβολή στην ΕΗΕ για την οποία απαιτείται υποβολή επικαιροποιημένης συνοδευτικής τεκμηρίωσης.

7. Η ΥΔΕ με τα στοιχεία της συνοδευτικής τεκμηρίωσής της υποβάλλονται με ευθύνη του συντάκτη της ΥΔΕ στο «Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του ν. 3982/2011 (Α’ 143).

8. Ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ μπορεί να αρνηθεί την ηλεκτροδότηση ή την επανασύνδεση της εγκατάστασης σε αυτό, ή να προβεί σε διακοπή της ηλεκτροδότησής της, μέχρι να υποβληθεί ΥΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

9. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρ- θρου 6 του ν. 4483/1965 (Α’ 118).

Άρθρο 5
Εγκαταστάσεις μέσης και υψηλής τάσης

1. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μέσης και υψηλής τάσης δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο των απαιτήσεων ασφάλειας και ελέγχου των άρθρων 3 και 4 της παρούσας απόφασης.

2. Για τη διασύνδεση ιδιωτικών υποσταθμών, εγκατα- στάσεων και κινητήρων Μέσης Τάσης (ΜΤ) με το ΕΔΔΗΕ, συντάσσεται Υπεύθυνη Δήλωση από τους έχοντες το νόμιμο δικαίωμα, με την οποία βεβαιώνεται ότι η εγκατάσταση ΜΤ που υλοποίησαν, εκτελέστηκε και ελέγχθηκε σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές που καθορίζει ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής της Ηλεκτρικής Ενέργειας.

3. Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται, με ευθύνη του συντάκτη της, στο «Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του ν. 3982/2011.

4. Για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης που τροφοδοτούνται μέσω ιδιωτικών υποσταθμών της παραπάνω παρ. 2, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην πα- ρούσα απόφαση.

Άρθρο 6
Μεταβατικές, καταργούμενες και λοιπές διατάξεις

1. Για τις ΥΔΕ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα κατά την έκδοσή τους χρονικά διαστήματα επανελέγχου, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει προκύψει απαίτηση διενέργειας έκτακτου επανελέγχου.

2. ΥΔΕ που έχουν εκδοθεί έως και εννέα (9) μήνες πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και δεν έχουν υποβληθεί, μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. Για τις ΥΔΕ αυτές ισχύουν τα προβλεπόμενα κατά την έκδοσή τους χρονικά διαστήματα επανελέγχου, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει προκύψει απαίτηση διενέργειας έκτακτου επανελέγχου.

3. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του «Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», οι ΥΔΕ με τη συνοδευτική τους τεκμηρίωση καθώς και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις της παρ. 2 του άρθρου 5, εξακολουθούν να υποβάλλονται στον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή τους, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 ως προς το χρόνο υποβολής τους. Αντίγραφο των ΥΔΕ και της συνοδευτικής τους τεκμηρίωσης τηρείται από τον ιδιοκτήτη και τον καταναλωτή της ΕΗΕ καθώς και από τον συντάκτη τους, τουλάχιστον μέχρι την υποβολή της επόμενης ΥΔΕ.

4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του «Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», οι ΥΔΕ με τη συνοδευτική τους τεκμηρίωση, που αφορούν σε ΕΗΕ που δεν τροφοδοτούν και δεν τροφοδοτούνται από το ΕΔΔΗΕ, τηρούνται από τον ιδιοκτήτη και τον καταναλωτή καθώς και από τον συντάκτη τους.

5. Για χρονικό διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δύναται να εφαρμόζονται και οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 και των άρθρων 3 και 4, της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Φ.7.5/1816/88/2004 (Β’ 470) και, συνακόλουθα, να διενεργείται ο αρχικός έλεγχος βάσει των διατάξεων αυτών.

6. Για τις εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στον ν. 4710/2020 (Α’ 142), ιδιαίτερα στα άρθρα 22, 24, 27 και 65.

7. Με την έκδοση της παρούσας απόφασης, καταργούνται οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Φ.7.5/1816/88/2004, εκτός αυτών της παρ. 1 του άρθρου 1, και των άρθρων 3 και 4, οι οποίες καταργούνται δέκα οκτώ (18) μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

8. Με την έκδοση της παρούσας απόφασης παύουν να ισχύουν οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Φ.50/503/168/2011 (Β’ 844).

 

Περισσότερα στο σχετικό ΦΕΚ εδώ

-

Το εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών μας ανά την Ελλάδα υποστηρίζει τους πελάτες μας σε θέματα Ασφάλειας στην Εργασία με βασικό γνώμονα για την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών, την εξειδικευμένη τεχνική γνώση και τη βαθιά κατανόηση της τεχνικής νομοθεσίας, προτύπων και κανονισμών.

Αναζητείστε το δικό σας σύμβουλο εδώ