Η πυροπροστασία των κτιρίων χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

Στην Παθητική Πυροπροστασία

Με τον όρο παθητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέτρων εκείνων που έχουν ληφθεί κατά την κατασκευή του κτιρίου και εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή

του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συμβάντος, καθώς και την αποφυγή μετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια.

 

Στην Ενεργητική Πυροπροστασία

Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε τα μέσα πυροπροστασίας που πρέπει να εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς

ή στην άμεση αντιμετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη.

 

Βάσει ποιου νομοθετικού πλαισίου καθορίζονται τα εκάστοτε μέτρα και μέσα πυροπροστασίας ?

Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που πρέπει να ληφθούν σε μια επιχείρηση καθορίζονται ανάλογα με το έτος κατασκευής του κτηρίου, καθώς και την εκάστοτε χρήση.

 

Ενδεικτικές χρήσεις χώρων:

Κατοικία                                                                                          Στάθμευση        

Προσωρινή διαμονή (για > 20 κλίνες)                                       Βιομηχανία-μεταποίηση

Εκπαίδευση                                                                                     Αποθήκευση

Γραφεία                                                                                           Συνεργεία, Πλυντήρια, ΚΤΕΟ

Εμπόριο                                                                                           Πρατήρια καυσίμων

Συνάθροιση κοινού                                                                       κ.α.

Υγεία & πρόνοια

 

Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας ?

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ' αριθμό 13/ 2013 Πυροσβεστικής Διάταξης, το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας χορηγείται στις πάσης φύσης επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις, εφόσον αυτό απαιτείται από την Αδειοδοτούσα Αρχή. (π.χ. Δ/νση Μεταφορών, Δ/νση Ανάπτυξης)

 

Πιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται στη λήψη Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας είναι: 

  • Πρατήρια Καυσίμων (Κατόπιν αυτοψίας)
  • Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων άνω των 2.500 τ.μ.
  • Βιομηχανίες (για τις κατηγορίες Α2, Β και C)

Ενδεικτικά, (όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Α της ΚΥΑ 136860/1673/Φ15):

Κατηγορία Α2: εκκοκκιστήρια βάμβακος, παραγωγή ζάχαρης σοκολάτας, καφέ, προϊόντα καπνού, υφαντουργία, χαρτοποιία, εκτυπωτικές δραστηριότητες, επιπλοποιία

Κατηγορία Β: διύλιση πετρελαίου, χημικές βιομηχανίες, χρώματα, βερνίκια, ελαστικά, πλαστικά, διαχείριση απορριμμάτων

Κατηγορία C: παραγωγή όπλα, εκρηκτικά, πυρομαχικά

  • Εμπορικές Αποθήκες οι οποίες αδειοδοτούνται ως ΚΑΔ
  • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, άνω των 1.000 τ.μ.
  • Χώροι Συνάθροισης κοινού με Θεωρητικό Πληθυσμό άνω των 150 ατόμων
  • Χώροι συνάθροισης κοινού (ασχέτως πληθυσμού), που χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες Υγραέριο
  • Καταστήματα που αποθηκεύουν φιάλες υγραερίου (προς πώληση),  άνω των 200 kg
  • Θέατρα, κινηματογράφοι

 

Η μη υποχρέωση λήψης Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, δεν απαλλάσσει σε καμία περίπτωση τον εκμεταλλευτή από την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας,

όπως αυτά προσδιορίζονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Επομένως όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν τα μέτρα και μέσα, όπως αυτά ορίζονται από την εκάστοτε νομοθεσία.

Επιπλέον όλες οι επιχειρήσεις πλην των συνεργείων οχημάτων επιφανείας <2.500 τ.μ. θα πρέπει να τηρούν το Βιβλίο Ελέγχου των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας (κόκκινο βιβλίο Π.Υ.)

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!