Συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών & μοτοποδηλάτων, όλων των ειδικοτήτων, αδειοδοτούνται από τις κατά τόπους Δ/σεις Μεταφορών & Επικοινωνιών που υπάγονται στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών βάσει του Π.Δ.78/1988, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα σύμφωνα με το Π.Δ. 416/91 και το Π.Δ. 38/96 (ΦΕΚ 26 Α).
Στη συνέχεια, παρατίθενται οι ενέργειες, οι έρευνες, οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά, που αναλαμβάνει υπεύθυνα να περατώσει η εταιρεία ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Π. - ΒΑΡΣΑΜΗ Γ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε., σχετικά με τη λειτουργία Συνεργείων Αυτοκινήτων, Μοτοσυκλετών & Μοτοποδηλάτων:

Έρευνα Καταλληλότητας του χώρου

Ενέργειες:

    Έγκρισης Κυκλοφοριακής Σύνδεσης (όπου απαιτείται) Έγκρισης Εισόδου-Εξόδου Βεβαίωσης Χρήσεων Γης Δήλωσης Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
  • Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Συνεργείου
  • Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας Συνεργείου λόγω τροποποιήσεων
  • Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας (όπου απαιτείται)
  • Εξουσιοδότησης για την χορήγηση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων
  • Έκδοση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτου, μοτοσυκλετών & μοτοποδηλάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1575/85 ή Βεβαίωσης ορθής αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτου, μοτοσυκλετών & μοτοποδηλάτων
  • Βεβαίωσης ορθής αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος τεχνίτη αερίων καυσίμων

Επίσης, ακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις της νομοθεσίας και βάσει του Π.Δ 78/88 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, του ΦΕΚ 1519Β/7-9-2010, του Ν. 3897 (10-12-2010) και του Ν.4199 (11-10-2013), εκδίδεται βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας συνεργείων που ασχολούνται με την επισκευή και τη συντήρηση οχημάτων που κινούνται με εναλλακτικές μορφές ενέργειας όπως Υγραέριο ή Φυσικό Αέριο. Σύμφωνα με την νέα νομοθεσία Κ.Υ.Α. ΑΡΙΘΜ. 42863/438 (ΦΕΚ 2040 Β’/04- 06-2019) πλέον καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών φόρτιστης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημόσια προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων.

Η εταιρία ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Π. - ΒΑΡΣΑΜΗ Γ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών και ενεργειών, προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση νόμιμης λειτουργία του συνεργείου λόγω εγκατάστασης συσκευών φόρτισης συσσωρευτών Η/Ο.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!