Σύμφωνα με το Π.Δ. 305/1996 ο εργολάβος ολόκληρου του έργου μεριμνά, πριν την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου, για την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και για την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας.

Στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας περιγράφονται και διευκρινίζονται:

 • Οι κανόνες που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο, αφού ληφθούν υπόψη οι τυχόν δραστηριότητες εκμετάλλευσης που διεξάγονται στον τόπο του έργου.
 • Ειδικά μέτρα για τις εργασίες που ενέχουν ιδιαίτερους κιδνύνους.

Πιο αναλυτικά το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας περιλαμβάνει:

 • Την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.
 • Την ανάλυση πορείας κατασκευής σε φάσεις.
 • Την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο εργοτάξιο.
 • Την ανάλυση μεθόδων εργασίας κατά φάσεις.
 • Τον καθορισμό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων.
 • Τις συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών.
 • Τη διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α’ βοηθειών.
 • Τη μελέτη κατασκευής ικριωμάτων όταν δεν περιγράφονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας περιλαμβάνει:

 • Το μητρώο του έργου, δηλαδή τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου.
 • Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όπως εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού, κλπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κλπ), στην πυρασφάλεια κλπ.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!