Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Σύμφωνα με τον Ν. 3805/2010, άρθρο 43 κάθε επιχείρηση Ιδιωτικού ή Δημοσίου τομέα, ανεξάρτητα από τον αριθμό εργαζομένων που απασχολεί αλλά και από την δραστηριότητά της, είναι υποχρεωμένη να διατηρεί επικαιροποιημένη τη Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.

Ο σκοπός της μελέτης είναι:

 • Να επισημανθούν όλες οι πιθανές πηγές κινδύνου που θα μπορούσαν να προκαλέσουν εργατικό ατύχημα μέσα στο χώρο της επιχείρησης.
 • Να εκτιμηθεί ποσοτικά η πιθανότητα πραγματοποίησης του κάθε κινδύνου, η σοβαρότητά του και η συχνότητα εμφάνισης του.
 • Να γίνει έλεγχος και να αξιολογηθεί η πληρότητα των μέτρων και μέσων προστασίας που διαθέτει η επιχείρηση.
 • Να καταγραφούν κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης κατά αντιστοιχία, ώστε να καταστεί ευκολότερη η αντιμετώπισή τους από τους εργαζόμενους.
 • Να προταθούν ενέργειες και μέτρα, εφόσον απαιτούνται, προς επίτευξη της εξάλειψης του κινδύνου.

Η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία της επιχείρησης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον και συνεπώς για την αποφυγή των Εργατικών Ατυχημάτων.

Μελέτη ATEX || Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις

Σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003 ο εργοδότης έχει υποχρέωση να διαθέτει Έγγραφο Προστασίας Από Εκρήξεις για την επιχείρησή του. Το συγκεκριμένο διάταγμα απαιτεί μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του κινδύνου από εκρήξιμες ατμόσφαιρες σε εγκαταστάσεις και χώρους εργασίας και ορίζει ότι οι εργοδότες πρέπει να:

 • λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την πρόληψη της δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών,
 • παίρνουν μέτρα αποφυγής αναφλέξεων και μέτρα για τον μετριασμό των επιβλαβών συνεπειών μιας έκρηξης
 • αξιολογούν τους κινδύνους που οφείλονται σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες
 • να κατατάσσουν σε ΖΩΝΕΣ τους χώρους που είναι δυνατό να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες
 • να επισημαίνουν κατάλληλα τους χώρους με το προειδοποιητικό σήμα Εx
 • να ορίζουν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία από εκρήξεις.

Για την εκπόνηση της Μελέτης ATEX επιβάλλονται μετρήσεις στις εγκαταστάσεις που πραγματοποιούνται με ειδικό όργανο - ανιχνευτή αερίων αντιεκρηκτικού τύπου της εταιρίας QRAE II : model PGM – 2400

Σχέδιο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών

Η Εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (ΣΔΕΑ) αποτελεί νομική υποχρέωση του εργοδότη (Ν. 3850/2010, άρθρο 30, παρ. 1) και συγχρόνως την αποτελεσματικότερη μέθοδο για την αντιμετώπιση καταστάσεων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των Εργαζομένων.

Το ΣΔΕΑ περιλαμβάνει επιγραμματικά:

 • Τα Προληπτικά Μέτρα που πρέπει να ληφθούν για όλες τις περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης όπως Σεισμός, Πυρκαγιά, Τρομοκρατική Ενέργεια κ.α.
 • Την Οργάνωση των Μελών της Ομάδας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και Πυροπροστασίας αλλά και την αναλυτική καταγραφή των καθηκόντων τους.
 • Τις Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν τα Μέλη των Ομάδων αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Μέρος του Σχεδίου Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών είναι και οι Βιωματικές Ασκήσεις οι οποίες μαζί με τις Εκπαιδεύσεις προτείνεται να πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά το έτος.

Το ΣΔΕΑ μαζί με την αντίστοιχη Εκπαίδευση είναι τα μόνα που μπορούν να προφυλάξουν το Ανθρώπινο Δυναμικό αλλά και την επιχείρηση από τις συνέπειες μίας επείγουσας ανάγκης.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!