Σύμφωνα με το Ν. 3850/2010 οποιοσδήποτε εργοδότης, είτε Ιδιωτικού είτε Δημοσίου Τομέα, απασχολεί 50 και άνω εργαζόμενους έχει την υποχρέωση να ορίσει Ιατρό Εργασίας. Υπάρχουν και περιπτώσεις επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν συγκεκριμένους βλαπτικούς παράγοντες (ΠΔ 186/1995) οπότε πρέπει να οριστεί Ιατρός Εργασίας ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων.

O Ιατρός Εργασίας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά. Τις γραπτές υποδείξεις ο Ιατρός Εργασίας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης το οποίο θεωρείται από το αρμόδιο τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.

Tα καθήκοντα Ιατρού Εργασίας:

  • Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων μετά την πρόσληψή τους καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά τις αλλαγές θέσεων εργασίας. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία.
  • Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
  • Εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη.
  • Επεξηγεί την αναγκαιότητα και επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
  • Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.
  • Επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας της Εργασίας και ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους.

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων του συνεργάτη μας, Ιατρού Εργασίας, στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας που κατατίθεται στην Επιθεώρηση Εργασίας. Ο Ιατρός Εργασίας επικοινωνεί με τον υπεύθυνο που ορίζει η επιχείρηση, συζητά μαζί του και γίνονται οι σχετικές υποδείξεις. Ο Ιατρός Εργασίας υποχρεούται να τηρεί το ιατρικό απόρρητο σε όλες τις δραστηριότητές του.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!