Σε περίπτωση ελέγχου της επιχείρησης σας από την Επιθεώρηση Εργασίας, μεταξύ άλλων θα σας ζητηθεί να παρουσιάσετε και Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ HD 384.

Λόγω της επιβολής μεγάλων προστίμων, θεωρούμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε για το θέμα, ώστε να μην υπάρξουν δυσάρεστες συνέπειες για την εταιρία σας .

Σύμφωνα με το Ν. 483/1965 όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για την σύνδεση τους με τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να ελέγχονται πριν την αρχική ηλεκτροδότηση τους.

Στη συνέχεια πρέπει να πραγματοποιείται επανέλεγχος αυτών ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Πέραν της επιθεώρησης εργασίας, βάσει του ΦΕΚ 965/Β/1976 η ΔΕΗ έχει επίσης αρμοδιότητα να παρακολουθεί μέσω του αρχείου της τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και να ενημερώνει τους ιδιοκτήτες για τον επανέλεγχο τους, απειλώντας με διακοπή ηλεκτροδότησης της εγκατάστασης.

Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD 384

Ο ΕΛΟΤ HD 384 καθιερώθηκε νομοθετικά αντικαθιστώντας τους ΚΕΗΕ με το ΦΕΚ 470/Β/2004 ενώ με το ΦΕΚ 1222/Β/2006 κατέστη υποχρεωτική η τοποθέτηση διατάξεων διαφορικού ρεύματος (αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ) σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις.

Τέλος, με το ΦΕΚ 844/Β/2011 τέθηκαν σε εφαρμογή οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τους αρχικούς ελέγχους και επανελέγχους καθιερώνοντας το περιεχόμενο της νέας Υ.Δ.Ε.

Για τη σύνταξη της νέας Υ.Δ.Ε. απαιτείται αυτοψία στο χώρο, έλεγχος όλης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και σε περίπτωση που αυτή εκ πρώτης διαπιστωθεί ότι δεν έχει σοβαρές ελλείψεις βάσει των κανονισμών, γίνεται αποτύπωση της και πραγματοποιείται σειρά διαφόρων μετρήσεων με τη χρήση εξειδικευμένου πιστοποιημένου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 61557 εξοπλισμού.

Για την προσαρμογή της εγκατάστασης στις σύγχρονες προδιαγραφές είναι πολύ πιθανό να απαιτηθούν ηλεκτρολογικές εργασίες.

Ως εκ τούτου προτείνουμε να προχωρήσετε άμεσα σε συμμόρφωση της εγκατάστασης με τους νέους κανονισμούς και σε έκδοση νέας Υ.Δ.Ε.

Άλλωστε σκοπός των νέων μέτρων είναι η ασφάλεια των ανθρώπων και της εγκατάστασης σας.

Πέραν αυτού, όπως προαναφέραμε, κατά τη διενέργεια ελέγχων, επιβάλλεται από τη Επιθεώρηση Εργασίας μεγάλο πρόστιμο σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω .

Η εταιρία μας μπορεί να αναλάβει την εκπόνηση των προαναφερόμενων εργασιών ελέγχου της εγκατάστασης της επιχείρησης σας με χρήση πιστοποιημένου εξοπλισμού και την έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.