ΦΕΚ

Διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων

Δείτε όλες τις διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών
και χρήσεων...

περισσότερα

Διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών

Δείτε όλες τις διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων, ηλεκτρονικής
κλήρωσης...

περισσότερα

Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018

(ΦΕΚ 756/Β'/ 02.03.2018)
Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ...

περισσότερα

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης οικ. 24996/2840/2011 (Β΄1123)

Κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο...

περισσότερα